PRIVACY

PRIVACYVERKLARING van Pv. De Blauwe Duif

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving (AVG) van kracht geworden en zijn de regels voor het gebruik van persoonsgegevens strenger geworden. Hieronder leest u hoe de postduivenvereniging De Blauwe Duif omgaat met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pv. De Blauwe Duif verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid bent geworden van de Pv. De Blauwe Duif en u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Invoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit zijn de gegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer/GSM-nummer;
 • Datum van aanmelding;
 • E-mailadres;
 • N.P.O.-lidnummer;
 • Coördinaten;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld: door u aan te melden voor een activiteit (bijvoorbeeld: tentoonstelling, achtdaagse etc.), in correspondentie en per telefoon.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Wij informeren u over onze activiteiten, zoals uitnodigingen voor de vergadering en andere verenigingsactiviteiten en hiervoor gebruiken we uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens bij het inmanden van uw duiven en bij het berekenen van de uitslagen, waarbij we gebruik maken van de diensten van een externe partij. De ledeninformatie wordt verder opgenomen in de bestanden van onze overkoepelende organisaties, de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie en de Afdeling 3. Oost-Brabant.

Als u een contact- of aanmeldformulier of ons een e-mail opstuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en archivering daarvan. Bij verzending mededelingen naar de leden via e-mail maken wij gebruik van BCC (Blind Carbon Copy).

Persoonsgegevens komen naar voren in uitslagen, kampioensstanden en andere publicaties. Hierbij zal alleen en woonplaats worden vermeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website www.deblauweduifoss.nl en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Waarom we gegevens nodig hebben

Pv. De Blauwe Duif verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van uw betaling voor het lidmaatschap/activiteiten/ringenadministratie;
 • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de tentoonstelling;
 • Up-to-date houden van lidmaatschapsgegevens;
 • Verzenden van tussentijdse informatie via e-mail of post;
 • Voor het sturen van een kaartje of e-mail bij speciale gebeurtenissen;
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren.

Delen met anderen

Pv. De Blauwe Duif verstrekt uitsluitend gegevens aan andere leden als u daarvoor bij het aangaan van het lidmaatschap of op een later moment toestemming heeft gegeven. Overige verstrekking van gegevens aan de N.P.O., Afdeling 3. Oost-Brabant en derden gebeurt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw adresgegevens worden verstrekt aan de rekenaar, de N.P.O. en Afdeling 3. Oost-Brabant voor het drukken en verzenden van informatie. Rekenaar, de N.P.O., en Afdeling 3. Oost-Brabant zijn ook gehouden aan de en passen deze ook toe. Zie hun Algemene Voorwaarden.

Activiteiten

Bij deelname aan activiteiten van Pv. De Blauwe Duif zoals: tentoonstellingen en evenementen geeft u toestemming aan Pv. De Blauwe Duif om gebruik te mogen maken van foto, beeld en geluidsopnamen, gemaakt tijdens deze activiteiten, voor plaatsing op de website en op de sociale media.

Cookies

P.v. De Blauwe Duif maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat. Gegevens van leden worden bij de ledenadministratie direct na opzegging uit de actieve administratie verwijderd.

Beveiliging

Pv. De Blauwe Duif neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur. Alle personen die namens/via Pv. De Blauwe Duif van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Bijvoorbeeld: Als een lid de ledenlijst opvraagt dan is dat uitsluitend voor eigen gebruik en geeft de lijst niet door aan anderen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen. De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van de websites gebruik te maken.

Aanpassen privacyverklaring

Pv. De Blauwe Duif behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en aan u worden toegezonden. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid.

Klachtenrecht

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als wij er met u niet uitkomen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van uw privacybescherming.

Opgemaakt: november 2018.

Getekend door:

1)_________________________________________________

Hermien Schuurmans. 
Ledenadministrateur.
Namens het bestuur van Pv. De Blauwe Duif.

2) _________________________________________________

Lidnr.: 2139-______________
Lid van Pv. De Blauwe Duif.