INFO

LEDENVERGADERING(EN)

Pv. De Blauwe Duif. 
Ledenvergadering op donderdag 4 april a.s. Aanvang 20:00 uur. Locatie: clubhuis “De Duiventil” te Oss.

Agenda:
     * Inleveren hok- en entlijst(en).
     * Werkers voor het seizoen 2024.
     * Contributie 2024.
     * Wat er verder nog ter tafel komt.

Info: klokken kunnen vanaf maandag 25 maart worden aangeboden voor het chippen. Eerste africhtingsvlucht (24/3) gaat niet door!!!

EVENEMENTEN E.D.

't WEER

Neerslagkaart
Zichtkaart
Temperatuurkaart
Windkaart
Windkaart

SCHAAL VAN BEAUFORT

Schaal van Beaufort

FOTOGALLERIJ van Pv. De Blauwe Duif

STATISTIEK WEBSITEBEZOEK

ALLERLEI


Informatie van Stedelijk Oss i.v.m. trainingsduiven:

Alle in te korven duiven moeten over de antenne worden gehaald en staan dus in principe in concours. Als de (een) liefhebber niet aan het concours wil deel nemen dan wordt zijn/haar klok(je) na het inkorven leeggemaakt. Hij/zij hoeft dan niet terug te komen naar de officiële lichting van de klokken. Liefhebbers die NIET electronisch constateren moeten al hun duiven op een poulebrief vermelden en deze duiven krijgen een gummiring aan. De kosten voor de trainingsduiven en wedstrijdduiven die worden ingekorfd in het Clublokaal “De Duiventil” aan de Landweerstraat zijn gelijk. Te weten: Vrachtgeld + €. 0,06 Rekengeld. Voor de trainingsduiven moet OOK EEN uitslag worden betaald.

Namens de voorzitters van Stedelijk Oss.

Geachte leden van Pv. De Blauwe Duif,                                                                                                                     

De NPO verzoekt ons (het bestuur van Pv. De Blauwe Duif) deze brief voor te lezen op de voorjaarsvergadering van onze vereniging en er voor te zorgen dat alle leden die duiven hebben, ook de leden die niet aanwezig zijn of niet aan wedstrijden deelnemen, er kennis van kunnen nemen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit oftewel NVWA is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid. In 2013 is er overleg geweest met de NVWA over restanten van diergeneesmiddelen die teruggevonden werden in duiven die geslacht waren voor menselijke consumptie. Dit waren restanten van diergeneesmiddelen die verboden zijn voor alle dieren die in de voedselketen terecht komen. Het ging hier om medicijnen die tegen paratyfus en coli gebruikt worden. Deze medicijnen zijn nog lang na toediening in de duif aanwezig en dus aantoonbaar. Ook de meeste diergeneesmiddelen die tegen het geel gebruikt worden zijn verboden voor duiven die geslacht worden voor menselijke consumptie. Dit alles staat op de website van de NPO in het hoofdmenu Kenniscentrum.

Degene die duiven aanbied aan een slachterij moet hiervoor een formulier Voedselketen Informatie oftewel VKI invullen en ondertekenen. Hierop moeten alle medicijnen, inclusief vaccinaties, die de duif gedurende zijn of haar hele leven heeft gehad vermeld worden met partijnummer en datum. Dit formulier staat ook op de website van de NPO.

Het niet juist invullen van het VKI en het aanleveren van duiven voor de slacht die medicijnen hebben gehad die verboden zijn voor voedselproducerende dieren zijn economische delicten waarop hoge boetes staan. Deze boetes kunnen oplopen tot €. 2500 per delict. Ook al gaat het maar om één duif.

Op 5 december 2016 heeft er op verzoek van de NVWA weer een gesprek plaats gevonden tussen de NVWA en de NPO. Het blijkt dat er nog steeds een zeer hoog percentage slachtduiven positief test op restanten van verboden diergeneesmiddelen. De positief geteste duiven waren meestal aangeleverd door oudere liefhebbers die niet van de regels met betrekking tot de diergeneesmiddelen wetgeving op de hoogte waren. Ze hadden echter wel in opdracht van het slachthuis een VKI ondertekend. Ook in de gevallen waar maar een paar duiven aan het slachthuis geleverd waren, waren de boetes hoog. De liefhebbers zijn hier enorm van geschrokken.

In het kader van de voedselveligheid en de impact die de hoge boetes kunnen hebben op onze leden adviseert Bestuur NPO daarom om geen postduiven meer aan te bieden voor menselijke consumptie aan slachterijen of tussenpersonen en zeker geen VKI te ondertekenen. Boventallige duiven kunnen meestal kosteloos via de centrale hokken afgevoerd worden.

  Bron: NPO.                                                                                                                                                              (namens) Bestuur NPO.

PRIVACYBELEID van Pv. De Blauwe Duif

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving (AVG) van kracht geworden en zijn de regels voor het gebruik van persoonsgegevens strenger geworden. Hieronder leest u hoe de postduivenvereniging De Blauwe Duif omgaat met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pv. De Blauwe Duif verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid bent geworden van de Pv. De Blauwe Duif en u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Invoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit zijn de gegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer/GSM-nummer;
 • Datum van aanmelding;
 • E-mailadres;
 • N.P.O.-lidnummer;
 • Coördinaten;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld: door u aan te melden voor een activiteit (bijvoorbeeld: tentoonstelling, achtdaagse etc.), in correspondentie en per telefoon.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Wij informeren u over onze activiteiten, zoals uitnodigingen voor de vergadering en andere verenigingsactiviteiten en hiervoor gebruiken we uw persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens bij het inmanden van uw duiven en bij het berekenen van de uitslagen, waarbij we gebruik maken van de diensten van een externe partij. De ledeninformatie wordt verder opgenomen in de bestanden van onze overkoepelende organisaties, de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie en de Afdeling 3. Oost-Brabant.

Als u een contact- of aanmeldformulier of ons een e-mail opstuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en archivering daarvan. Bij verzending mededelingen naar de leden via e-mail maken wij gebruik van BCC (Blind Carbon Copy).

Persoonsgegevens komen naar voren in uitslagen, kampioensstanden en andere publicaties. Hierbij zal alleen en woonplaats worden vermeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website www.deblauweduifoss.nl en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Waarom we gegevens nodig hebben

Pv. De Blauwe Duif verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van uw betaling voor het lidmaatschap/activiteiten/ringenadministratie;
 • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de tentoonstelling;
 • Up-to-date houden van lidmaatschapsgegevens;
 • Verzenden van tussentijdse informatie via e-mail of post;
 • Voor het sturen van een kaartje of e-mail bij speciale gebeurtenissen;
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren.

Delen met anderen

Pv. De Blauwe Duif verstrekt uitsluitend gegevens aan andere leden als u daarvoor bij het aangaan van het lidmaatschap of op een later moment toestemming heeft gegeven. Overige verstrekking van gegevens aan de N.P.O., Afdeling 3. Oost-Brabant en derden gebeurt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw adresgegevens worden verstrekt aan de rekenaar, de N.P.O. en Afdeling 3. Oost-Brabant voor het drukken en verzenden van informatie. Rekenaar, de N.P.O., en Afdeling 3. Oost-Brabant zijn ook gehouden aan de en passen deze ook toe. Zie hun Algemene Voorwaarden.

Activiteiten

Bij deelname aan activiteiten van Pv. De Blauwe Duif zoals: tentoonstellingen en evenementen geeft u toestemming aan Pv. De Blauwe Duif om gebruik te mogen maken van foto, beeld en geluidsopnamen, gemaakt tijdens deze activiteiten, voor plaatsing op de website en op de sociale media.

Cookies

P.v. De Blauwe Duif maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat. Gegevens van leden worden bij de ledenadministratie direct na opzegging uit de actieve administratie verwijderd.

Beveiliging

Pv. De Blauwe Duif neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur. Alle personen die namens/via Pv. De Blauwe Duif van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Bijvoorbeeld: Als een lid de ledenlijst opvraagt dan is dat uitsluitend voor eigen gebruik en geeft de lijst niet door aan anderen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen. De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van de websites gebruik te maken.

Aanpassen privacyverklaring

Pv. De Blauwe Duif behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en aan u worden toegezonden. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid.

Klachtenrecht

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als wij er met u niet uitkomen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van uw privacybescherming.

Opgemaakt: november 2018.

Getekend door:

1) _________________________________________________________________

Hermien Schuurmans. 
Ledenadministrateur. Namens het bestuur van Pv. De Blauwe Duif.

2) _________________________________________________________________

Lidnr.: 2139-______________
Lid van Pv. De Blauwe Duif.